News & Activities

15-16 มกราคม 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ บ้านวังเย็น อ.เมือง บ้านแม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ และบ้านห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รวม 3 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
38 Visitor
13 มกราคม 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ บ้านท่าตาเสือ อ.โพทะเล และ บ้านทุ่งพรหมทอง อ.บึงนาราง จังหวัดพิจิตร รวม 2 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 2 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
80 Visitor
10 มกราคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สราย และ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวม 2 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 2 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
115 Visitor

บทความ

โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชน และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)         ซึ่งเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ไปจัดการอบรมที่ศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอพิชัยและอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯบรรยายในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรม และได้เชิญ นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อการไถกลบตอซังและการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรม
257 Visitor

Our Projects

Post Date : 
2019-12-20
 หลายปีมานี้ สิ่งที่เป็นความท้าทายของมนุษย์การเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างปัญหาต่อสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งมลพิษที่สำคัญที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้าและเขม่าควัน ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร กล่าวคือ เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
39 Visitor
Post Date : 
2018-03-28
Agricultural crop residue burning represents an important source of air pollutants in many countries, especially in developing countries (Levine et al., 1995; Badarinath et al., 2006; Zhang et al., 2011) . Especially in the Southeast Asia (Thailand, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Mynamar), Agricultural crop residue burning including open field burning and forest burning contributes to regional and global climate change by producing Carbon Dioxide (CO2), Methane(CH4), Nitrous Oxide (N2O) and – of special interest near cryosphere regions – Black Carbon (BC) (black carbon warms the lower atmosphere and is the second most important contributor to global warming after carbon dioxide ), which deposits on nearby snow and ice, speeding melting. Open burning is the single largest source of black carbon globally, at 42% dwarfing all other sources (biomass burning for residential cooking and heating is 18%, diesel transport 14%). These gases increase the atmospheric temperature which, affect to the worldwide environment. In addition to depositing on nearby ice and snow, causing greater and earlier melting, set agricultural fires often burn out of control, spreading and causing forest and grassland wildfires that release additional BC as well as greenhouse gases — including methane, CO, and CO2; damage nearby sensitive ecosystems; and cause loss of human life and infrastructure. Smoke from open burning also negatively impacts human health. 
2205 Visitor
Create a website for free Online Stores