• Home

  • About Us

  • ที่ปรึกษา มูลนิธิฯ

ที่ปรึกษา มูลนิธิฯ

  • Home

  • About Us

  • ที่ปรึกษา มูลนิธิฯ

ที่ปรึกษา มูลนิธิฯ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์                                ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

พันเอก(พิเศษ) ชิต แดงปรก                                  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ฝ่ายทหาร)

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์                      ผอ.ศูนย์ฯภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายจิรเดช นุ่มปาน                                              ที่ปรึกษาทางกฎหมาย    

พลตรี โฆสิตพงษ์ นิลเอก                                       ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13

นายวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์                                            ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

ผศ.นรินทร์ ทองวิทยา                                                 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

 126
Visitor
Create a website for free Online Stores