• Home

  • Our Projects

  • โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • Home

  • Our Projects

  • โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

  1. นายไพรัช ทัพแสงศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
  2. นายจักรพงษ์ ปินนะสุ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 253/3 หมู่.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร 088-2526097 / 053-465545  E-mail: th_aec@hotmail.com

 

 62
Visitor
Create a website for free Online Stores