• Home

  • News & Activities

News & Activities

  • Home

  • News & Activities

News & Activities

131 Items
21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อันเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี กับมูลนิธิฯ และเครือข่ายผู้ประสานงานภาคกลางของมูลนิธิ โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการลดการเผา และแนวทางกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การเพาะเห็ดจากฟาง และใบอ้อย อีกทั้ง มูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มผู้ผลิตอ้อยคุณภาพ ปลอดการเผาและรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตอ้อยคุณภาพระบบแปลงใหญ่บ้านหน่วยประคอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
81 Visitor
18 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
88 Visitor
17-18 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง, อ.แม่ทา และ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน รวม 3 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
78 Visitor
14-15 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.ท่าวังผา และ อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน รวม 3 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
92 Visitor
13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมการตลาด และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคเหนือ จากสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนากลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม"
91 Visitor
7 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ, รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ รองประธานฯ และ นายเจษฎากร ณ ลำพูน ผอ.ฝ่ายการตลาดของมูลนิธิ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายรัชกฤต สงวนชีวิน (จัดการฝ่ายสนับสนุนงานขาย), นางสาวทักษิณา สุทธิสัมพนิช (ผู้จัดการบริหารความยั่งยืนองค์กร), นายอำนาจ บุตรวงศ์ (ผู้จัดการส่วนคูโบต้าโซลูชั่น), นางวารุณี เครือแพทย์ (ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน CSR และ องค์กรสัมพันธ์) และ นางสาวดวงยี่หวา จิระวงศ์สันติสุข (เจ้าหน้าที่อาวุโสหน่วยงาน CSR และ องค์กรสัมพันธ์) เพื่อเข้าร่วมพูดคุย หารือถึงแนวทางในการสนับสนุนงานด้านการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการประสานความร่วมมือในเรื่องการลงพื้นที่ฝึกอบรมแก่เกษตรกร รวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในระยะต่อไป
54 Visitor
4683 Visitor
Create a website for free Online Stores