• Home

  • News & Activities

  • อบรมการผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

อบรมการผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

  • Home

  • News & Activities

  • อบรมการผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

อบรมการผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

15-16 มกราคม 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ บ้านวังเย็น อ.เมือง บ้านแม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ และบ้านห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รวม 3 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ


 87
Visitor
Create a website for free Online Stores