ส่งมอบคืนเครื่องอัดก้อนฟางข้าวให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

ส่งมอบคืนเครื่องอัดก้อนฟางข้าวให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ส่งมอบคืนเครื่องอัดก้อนฟางข้าวให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สืบเนื่องจากวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าว เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ (Fresh Air & Green Forest) เพื่อเป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองตึงเหนือ บ้านเมืองทอง และบ้านสารภี มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าว จำนวน 11 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวน 29 ไร่ ได้ฟางข้าวอัดก้อนจำนวน 2,190 ก้อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 43,800 กิโลกรัม
ในการนี้ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) จึงขอขอบคุณศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าวเพื่อใช้ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งต่อไป

 985
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์