ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

135 รายการ
📢📢 เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 📢📢รับเสื้อยืดหยุดเผา (No Burn) เพียงท่านบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ (ไม่มีขั้นต่ำ) จำนวนเงินทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาของมูลนิธิฯ
21 ผู้เข้าชม
ในนามของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพจะมีขึ้น ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
45 ผู้เข้าชม
1 มีนาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมงานและผู้ประสานงานจากมูลนิธิฯ ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร" ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อันเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับศูนย์ประสานงานประจำภาคกลาง คือศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายระบบเกษตรกรรมปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร การรณรงค์การ ลด ละ เลิก การเผาในพื้นที่เกษตร และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
117 ผู้เข้าชม
27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย และ บ้านปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 2 ศูนย์ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
93 ผู้เข้าชม
21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อันเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี กับมูลนิธิฯ และเครือข่ายผู้ประสานงานภาคกลางของมูลนิธิ โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการลดการเผา และแนวทางกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การเพาะเห็ดจากฟาง และใบอ้อย อีกทั้ง มูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มผู้ผลิตอ้อยคุณภาพ ปลอดการเผาและรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตอ้อยคุณภาพระบบแปลงใหญ่บ้านหน่วยประคอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
155 ผู้เข้าชม
18 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
137 ผู้เข้าชม
5052 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์