ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

196 รายการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ
61 ผู้เข้าชม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดการการเผาเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ฟางข้าว ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ณ เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
203 ผู้เข้าชม
ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงแปรปรวน และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนก็คือก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากจนโลกไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้นั่นเอง
223 ผู้เข้าชม
2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดการประชุม
178 ผู้เข้าชม
20 เมษายน 2566 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์, รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ และ ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 
227 ผู้เข้าชม
5 เมษายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ: วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน"
11348 ผู้เข้าชม
37524 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์