ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

172 รายการ
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบกล้าฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้โควิด จำนวน 200 ต้น เพื่อนำไปปลูกในชุมชนแต่ละพื้นที่ จำนวนชุมชนละ 65 ต้น ประกอบด้วย1. ชุมชนบ้านขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่2. ชุมชนบ้านก้อทุ่ง ต. ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน3. ชุมชนบ้านวังทอง อ.วังเหนือ จ. ลำปาง#มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)
43 ผู้เข้าชม
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) รวมกับเครือข่ายในอำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
51 ผู้เข้าชม
โครงการปลูกหญ้ารูซี่ อาหารสัตว์ทดแทน เพื่อเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรเนื่องด้วยพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการเลี้ยงโคในพื้นที่การเกษตร จำนวน 468 ตัว พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่โค-กระบือ ที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ในฤดูฝน และเลี้ยงปล่อยในพื้นที่การเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ และลดการปล่อยเข้าป่าอันเป็นสาเหตุการเผาป่า เกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค-กระบือ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทน เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ ดังนั้นการนำหญ้ารูซี่มาปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางอาหารให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหญ้ารูซี่ ในการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือขาดแคลนอาหารเลี้ยงโค-กระบือ ทั้งใน และนอกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
72 ผู้เข้าชม
โครงการปลูกหญ้าแพงโกล่า อาหารสัตว์ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรเนื่องด้วยพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการเลี้ยงโคในพื้นที่เกษตรตำบลก้อ จำนวน 2,572 ตัว พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่โคที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ในฤดูฝน และเลี้ยงปล่อยในพื้นที่การเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ และลดการปล่อยเข้าป่าอันเป็นสาเหตุการเผาป่า เกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการบริหารจัดการพื้นที่โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกล่าทดแทน เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ ดังนั้นการนำหญ้าแพงโกล่ามาปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางอาหารให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหญ้าแพงโกล่าในการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือขาดแคลนอาหารเลี้ยง โค-กระบือ ทั้งใน และนอกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดหาท่อนพันธุ์แจกให้กับกลุ่มเกษตรทำปศุสัตว์ดำเนินการปลูกเพาะพันธุ์หญ้าแพงโกล่ากระจายครบทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรรับท่อนพันธุ์ไปขยายแล้ว ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มต้นแบบในการนำท่อนพันธุ์ขยายต่อให้แก่เกษตรกรได้กระจายการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้เป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลก้อ
184 ผู้เข้าชม
วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนผู้นำชุมชน และชาวบ้านกลุ่มเลี้ยงโค ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 ราย เดินทางไปรับเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จำนวน 86 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทน พื้นที่ 43 ไร่ เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในการนี้มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ดังกล่าว โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป
112 ผู้เข้าชม
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนชาวบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 6 ราย เดินทางไปรับกล้าพันธ์ุไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 2,800 บาท เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกไม้ผล และไม้ป่าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างป่าถาวร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความชุมชื้น ลดพื้นที่การเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร จำนวนกล้าพันธุ์ไม้ที่ได้รับทั้งหมดรวม 3,135 กล้า
138 ผู้เข้าชม
18971 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์