ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

149 รายการ
4 สิงหาคม 2563 ทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ต.คลองมะพลับ และ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รวมจำนวน 2 ศูนย์ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
51 ผู้เข้าชม
3 สิงหาคม 2563 ทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ต.นิคม อ.เมือง และ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน 2 ศูนย์ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
41 ผู้เข้าชม
2 สิงหาคม 2563 ทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ต.วังประจบ อ.เมือง และ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก รวมจำนวน 2 ศูนย์ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
67 ผู้เข้าชม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ต้อนรับคณะดูงาน ทีมอนุกรรมการ​ข้าวระดับประเทศ เยี่ยมชม กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกโครงการลดการเผา และลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 87 คน ครอบคลุมพื้นที่ 1,043 ไร่ 
50 ผู้เข้าชม
22 กรกฎาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อาจารย์เจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.ลำพูน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว" โดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ และสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหาวิชชาลัยอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
92 ผู้เข้าชม
21 กรกฎาคม 2563 อาจารย์เจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.พะเยา ภายใต้การจัดสัมมนา "เกษตรอินทรีย์ วิถีคนรุ่นใหม่ที่สมดุล" โดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 31 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่ลำไย องุ่น เป็นต้น
93 ผู้เข้าชม
6661 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์