ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

198 รายการ
คณะกรรมการมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567
161 ผู้เข้าชม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ
157 ผู้เข้าชม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดการการเผาเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ฟางข้าว ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ณ เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
293 ผู้เข้าชม
ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงแปรปรวน และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนก็คือก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากจนโลกไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้นั่นเอง
767 ผู้เข้าชม
2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดการประชุม
249 ผู้เข้าชม
40111 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์