พันธกิจ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน

โครงการที่กำลังดำเนินงาน

  1. ลดการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  2. ส่งเสริมและลดการเผาในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ
  3. ส่งเสริมการตลาด จากผลผลิตที่ไม่ได้มาจากการเผาบนพื้นที่เกษตร
  4. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม

ความคืบหน้าของโครงการ

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และอบรมเกษตรกร
ตามโครงการลดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร
และโครงการส่งเสริมด้านการตลาดแล้ว 38 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
มีเกษตรกรสมัครร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแล้ว 12,650 ราย
จำนวนพื้นที่ไม่เผาของสมาชิก 107,209 ไร่

 3628
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์