ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 จำนวนสมาชิกหยุดเผา

    24,779 คน      

 จำนวนไร่หยุดเผา

    248,383 ไร่      

จำนวนสมาชิกไร่อ้อยหยุดเผา
        57,163 คน           
จำนวนไร่อ้อยหยุดเผา
   1,143,252.26 ไร่      

ข่าวสารและกิจกรรม

การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปลงในพื้นที่เดียวกัน จัดลำดับ หมุนเวียนกันไปอย่างมีระเบียบ การปลูกพืชหมุนเวียนเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำไปด้วย จึงต้องคำนึงถึงชนิดพืช พันธุ์ และเวลาการเพาะปลูกที่เหมาะสมด้วย
47 ผู้เข้าชม
ต้นข้าวเป็นโรคได้ทั้งระยะกล้า แตกกอ ตั้งท้อง อาการของต้นข้าวที่เป็นโรคสังเกตได้ง่าย ข้าวที่เป็นโรคจะออกรวงล่าช้าและให้รวงไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ ผลผลิตลดลง และข้าวพันธุ์อ่อนแอที่เป็นโรคในระยะกล้า ต้นข้าวอาจตายและไม่ได้ผลผลิตเลย
33 ผู้เข้าชม
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bateria: PSB) มักพบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
92 ผู้เข้าชม

บทความ

บทความทางการเกษตรที่แบ่งปันสาระดี ๆ เกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ โรคพืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ
69 ผู้เข้าชม

YouTube

โครงการของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2564-03-11
สาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล คือไฟป่าซึ่งให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่า และระบบนิเวศป่าไม้ นอกจากการเกิดไฟป่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามมา
1294 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์