ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 จำนวนสมาชิกหยุดเผา

       24,695 คน      

 จำนวนไร่หยุดเผา

      236,407 ไร่      

 จำนวนไร่อ้อยหยุดเผา
   1,143,252.26 ไร่      

ข่าวสารและกิจกรรม

20 ตุลาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการอบรมเสริมศักยภาพชุมชน เพื่องการแข่งขัน อย่างเข้มแข็ง ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2 ผู้เข้าชม
6-7 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา แก่กลุ่ม ลุงพงษ์ออแกนิคฟาร์ม อำเภอสันป่าตอง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังธารทอง อำเภอดอยหล่อ , กลุ่มสุภาฟาร์มผึ่ง อำเภอแม่ริม , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมภูพืช อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
40 ผู้เข้าชม
4 สิงหาคม 2563 ทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ต.คลองมะพลับ และ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รวมจำนวน 2 ศูนย์ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
132 ผู้เข้าชม

บทความ

ปัญหามลพิษหมอกควันทางอากาศในประเทศไทย ความเป็นจริงเกิดขึ้นมายาวนาน อยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมไทยมาตลอดชั่วอายุของเรา วัฒนะธรรมบางพื้นที่ กิจกรรมการผลิตบางประเภท การเผาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต และการจัดการ อาจเป็นแนวทางที่ผิด หรือไม่ผิดแต่นั่นคือภูมิปัญญาที่สังสมมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การทำไร่ของเกษตรกรในพื้นที่สูง การทำไร่หมุนเวียน ซึ่งวิถีชีวิตเหล่านี้ ไฟเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างให้เห็นเชิงประจักร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เราจะเรียกว่าเมืองสามหมอก จะมีทั้งหมอกเมฆหมอกฝน หน้าหนาว และก็หมอกควัน ซึ่งก็เป็นแบบนี้มายาวนาน ทำไมในอดีตถึงไม่ส่งผลถึงสุขภาพมนุษย์มากนัก ในอดีตคนทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจะอยู่ในลักษณะของการยังชีพ ยังไม่ได้ทำในแบบธุรกิจมากมายดังในปัจจุบัน ที่การทำการเกษตรไม่ได้พึ่งพาการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี  เพราะฉะนั้นฝุ่นพิษหรือควันที่ถูกส่งไปในชั้นบรรยากาศจะเป็นการเผาจากเศษวัสดุมากกว่า ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้มีมากมายดังเช่นปัจจุบัน ในสมัยก่อนการทำอุตสาหกรรม นิคม หรือเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์ ประชากรในภาคครัวเรือนไม่มาก ดังนั้นการเผาในอดีตถามว่ามีใหน มีอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ในอดีตไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนพื้นที่สูงหรือพื้นราบ การเกษตรล้วนมีกิจกรรมการเผาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ในส่วนการเผาฟางในนาข้าว เดิมประเทศไทยเลี้ยงปศุสัตว์จำนวนมาก ฟางข้าวเป็นของมีค่า เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงหลายชนิด การเผาตอชังและฟางข้าวจึงน้อยมาก ส่วนอ้อย และข้าวโพดพึ่งเข้ามามีบทบาทกับสังคมเกษตรกรรมไม่นานมานี้ในฐานะเกษตรอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเผาในไร่อ้อยเดิมที่แรงงานตัดอ้อยไม่แพงอ้อยไฟไหม้จะน้อยมาก แต่ปัจจุบันแรงงานตัดอ้อยหาอยากและราคาแพงเกษตรกรจึงเลือกใช้แนวทางการเผาเพื่อให้สะดวกต่อการตัด ส่วนข้าวโพดพื้นที่ผลิตส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ใกล้ป่าสงวน หรืออยู่ในเขตป่า เป็นที่ราบหรือที่เชิงเขา ยากต่อการไถ หรือใช้เครื่องจักรเกษตรกรจึงนิยมเผาทำรายวัชพืชในการเตรียมดิน     
858 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2563-07-20
Annexure 1: STATEMENT OF WORK (“Proposal”) Title: The survey of C.A.R.I.N.G intervention for Burn Free Project for Climate Change Mitigation in Thailand 1 Objectives 1.1 To conduct a science-based survey related to C.A.R.I.N.G intervention in burn free project 1.2 To compare the impact of a health-related banner on the number of sign-ups to the burn-free movement with the impact of a money-related banner on sign-ups. (The impact is referring to reduce the behavior of burning agricultural residue among the rice farmers and their communities) 2 Targets 2.1 Locations 2.1.1 9 provinces (Phitsanulok, Chiangrai, Phicit, Phrae, Phayao, Mae Hong Sorn, Chiangmai, Nan and Lumphun) of Northern region in Thailand 2.1.2 23 villages in those 9 provinces (Please see the names of villages in Annexure 4) 2.2 Target Groups 2.2.1 Members of rice farmers groups in the Northern region of Thailand 2.2.2 Community members in those 23 villages 3 Key elements of the survey 3.1 The guideline and questionnaire is prepared by INFLUENCE AT WORK UK (IAWUK) 3.2 The three conditions for this intervention are: (i). Poor condition: those who are exposed to the banner with the ‘poor’ message (ii). Healthy condition: those who are exposed to the banner with the ‘healthy’ message (iii) Control condition: those who are not exposed to a banner 3.3 The Foundation for Agricultural and Environmental Conservation (Thailand) will have the burn-free training for rice farmers along with the survey of C.A.R.I.N.G intervention 4 Timeline of the survey 4.1 The 1st survey will be conducted from January to February 2020 4.1.1 the data input, the financial and activity report should be submitted on or before 31 March 2020 4.2 The 2nd survey will be conducted from mid- April to May 2020 4.2.1 the 2nd survey must be conducted at least 3 months after the 1st survey 4.2.2 the data input, the activity and financial report should be submitted on or before 30 June 2020 5 Rules have to be followed:  The survey of each village must be finished before the date of the farmer training in that village out of 23 villages. The schedule of the two surveys is attached in annexure 1A  The allocation of the three proposed conditions of banners (refer to annexure 4 – Burn-free sample size).  The target groups for the 1st survey and the 2nd survey should be the same.  Any change should inform the Grantor in advance, and get the written approval. 6 Data Collection & Data Input 6.1 The method , the guidelines and the questionnaires are referring to Annexure 3a – 3i 6.2 The sample size of the survey (refer to Annexure 4) 6 6.3 To commit the data input into the google doc or SPSS and send it to Grantor and IAWUK 6.4 The final comprehensive or summary and financial report should be submitted at the end of the grant term 6.5 Data analyze will be conducted by IAWUK 6.6 All the interviewees (community group) will be given a No Burn T-shirt as a gift
106 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-12-20
 หลายปีมานี้ สิ่งที่เป็นความท้าทายของมนุษย์การเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างปัญหาต่อสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งมลพิษที่สำคัญที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้าและเขม่าควัน ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร กล่าวคือ เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
372 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์