ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 จำนวนสมาชิกหยุดเผา

       23,484 คน      

 จำนวนไร่หยุดเผา

       229,132 ไร่     

ข่าวสารและกิจกรรม

📢📢 เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 📢📢รับเสื้อยืดหยุดเผา (No Burn) เพียงท่านบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ (ไม่มีขั้นต่ำ) จำนวนเงินทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาของมูลนิธิฯ
82 ผู้เข้าชม
ในนามของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพจะมีขึ้น ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
109 ผู้เข้าชม
1 มีนาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมงานและผู้ประสานงานจากมูลนิธิฯ ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร" ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อันเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับศูนย์ประสานงานประจำภาคกลาง คือศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายระบบเกษตรกรรมปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร การรณรงค์การ ลด ละ เลิก การเผาในพื้นที่เกษตร และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
219 ผู้เข้าชม

บทความ

ปัญหามลพิษหมอกควันทางอากาศในประเทศไทย ความเป็นจริงเกิดขึ้นมายาวนาน อยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมไทยมาตลอดชั่วอายุของเรา วัฒนะธรรมบางพื้นที่ กิจกรรมการผลิตบางประเภท การเผาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต และการจัดการ อาจเป็นแนวทางที่ผิด หรือไม่ผิดแต่นั่นคือภูมิปัญญาที่สังสมมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การทำไร่ของเกษตรกรในพื้นที่สูง การทำไร่หมุนเวียน ซึ่งวิถีชีวิตเหล่านี้ ไฟเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างให้เห็นเชิงประจักร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เราจะเรียกว่าเมืองสามหมอก จะมีทั้งหมอกเมฆหมอกฝน หน้าหนาว และก็หมอกควัน ซึ่งก็เป็นแบบนี้มายาวนาน ทำไมในอดีตถึงไม่ส่งผลถึงสุขภาพมนุษย์มากนัก ในอดีตคนทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจะอยู่ในลักษณะของการยังชีพ ยังไม่ได้ทำในแบบธุรกิจมากมายดังในปัจจุบัน ที่การทำการเกษตรไม่ได้พึ่งพาการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี  เพราะฉะนั้นฝุ่นพิษหรือควันที่ถูกส่งไปในชั้นบรรยากาศจะเป็นการเผาจากเศษวัสดุมากกว่า ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้มีมากมายดังเช่นปัจจุบัน ในสมัยก่อนการทำอุตสาหกรรม นิคม หรือเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์ ประชากรในภาคครัวเรือนไม่มาก ดังนั้นการเผาในอดีตถามว่ามีใหน มีอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ในอดีตไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนพื้นที่สูงหรือพื้นราบ การเกษตรล้วนมีกิจกรรมการเผาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ในส่วนการเผาฟางในนาข้าว เดิมประเทศไทยเลี้ยงปศุสัตว์จำนวนมาก ฟางข้าวเป็นของมีค่า เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงหลายชนิด การเผาตอชังและฟางข้าวจึงน้อยมาก ส่วนอ้อย และข้าวโพดพึ่งเข้ามามีบทบาทกับสังคมเกษตรกรรมไม่นานมานี้ในฐานะเกษตรอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเผาในไร่อ้อยเดิมที่แรงงานตัดอ้อยไม่แพงอ้อยไฟไหม้จะน้อยมาก แต่ปัจจุบันแรงงานตัดอ้อยหาอยากและราคาแพงเกษตรกรจึงเลือกใช้แนวทางการเผาเพื่อให้สะดวกต่อการตัด ส่วนข้าวโพดพื้นที่ผลิตส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ใกล้ป่าสงวน หรืออยู่ในเขตป่า เป็นที่ราบหรือที่เชิงเขา ยากต่อการไถ หรือใช้เครื่องจักรเกษตรกรจึงนิยมเผาทำรายวัชพืชในการเตรียมดิน     
561 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2562-12-20
 หลายปีมานี้ สิ่งที่เป็นความท้าทายของมนุษย์การเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างปัญหาต่อสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งมลพิษที่สำคัญที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้าและเขม่าควัน ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร กล่าวคือ เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
200 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-05-20
712 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2561-03-28
กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
2711 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์