ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

✣ คณะกรรมการ ✣
ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน
ประธาน
รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
รองประธาน
ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
เลขานุการ
นางสาวยุวดี สุโพธิ์ใหม่
กรรมการ


✣ ที่ปรึกษา ✣
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
พันเอก(พิเศษ) ชิต แดงปรก
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ฝ่ายทหาร)
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ผอ.ศูนย์ฯภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พลตรี โฆสิตพงษ์ นิลเอก
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก 
ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
นายจิราวุฒิ เรือนวงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
 6924
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์