นโยบาย

นโยบาย

นโยบายและเป้าหมาย

  1. ลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่ ภายใน 3 ปี
  2. ออกเอกสารรับรองและตราสัญญาลักษณ์เกษตรกรที่ไม่เผาบนพื้นที่การเกษตรและ/หรือการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 40,000 ราย ภายใน 3 ปี
  3. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร และแสวงหารูปแบบการทำเกษตรเพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร
  4. ผู้บริโภคสนับสนุนสินค้าที่ผ่านการรับรองภายใต้เครื่องหมายไม่เผาในพื้นที่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
  5. ระบบตลาดออนไลน์สินค้าที่มาจากระบบเกษตรไม่เผาพื้นที่และตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตไม่น้อยกว่า 10% ทุกปี
  6. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแสวงหาทางออกในกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีละ 3-5 ทุน
 3456
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์