ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 จำนวนสมาชิกหยุดเผา

       22,923 คน      

 จำนวนไร่หยุดเผา

       219,449 ไร่     

ข่าวสารและกิจกรรม

12-13 ธันวาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ตำบลคอรุม และ ชุมชนบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 3 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
23 ผู้เข้าชม
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2562  งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้มีนิทัศการและนวัตกรรมต่างๆจากภาคการเกษตรของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทัศการในครั้งนี้ด้วย บูธของทางมูลินิธิฯ ได้นำเสนอการรณรงค์การหยุดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเปิดตัว "อุ๊ยคำช้อปปิ้ง" เว็ปไซต์สินค้าเกษตรออนไลน์เพื่อเกษตรกร และมีการอบรมการใช้งานเว็ปไซต์อุ๊ยคำช้อปปิ้งให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาศสมัครและลงขาย 
56 ผู้เข้าชม
หนึ่งในโครงการดีๆ จากมูลนิธิเกษตรรักสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับกองการสัตว์ทหารบกสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวและรถเก็บฟาง ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 62 ในโครงการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรกว่า 1500 ไร่ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
73 ผู้เข้าชม

บทความ

พื้นที่เขตชลประทาน ในเขตพื้นที่ชลประทานซึ่งสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องเผาตอซังและฟางข้าว ให้ทำการไถกลบตอซังและฟางข้าวแล้วปล่อยน้ำเข้านา โดยให้ระดับน้ำพอท่วมวัสดุ หลังจากนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เจือจางกับน้ำ 100 ลิตร คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 20 ราดลงในแปลงข้าวเพื่อช่วยให้ตอซังข้าวย่อยสลายได้ง่าย หมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงทำเทือกเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวครั้งใหม่ต่อไป หรือสามารถปลูกพืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่นได้ เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด ข้างฟ่าง ฯลฯ
118 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2561-03-28
กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
2064 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์