ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 จำนวนสมาชิกหยุดเผา

    24,779 คน      

 จำนวนไร่หยุดเผา

    248,383 ไร่      

จำนวนสมาชิกไร่อ้อยหยุดเผา
        57,163 คน           
จำนวนไร่อ้อยหยุดเผา
   1,143,252.26 ไร่      

ข่าวสารและกิจกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) อำเภอแม่ลาน้อย (นายศรีเงิน สนวิเศษณ์) นำตัวแทนชาวบ้านห้วยตึง และหย่อมบ้านวาสุคี หมู่ที่ 4 ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน พร้อมรถกะบะ 4 คัน เดินทางไปรับกล้ากาแฟ และกล้าพันธ์ุกล้าไม้ต่างๆ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) โดยทางมูลนิธิฯ สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 5,600 บาท เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือก ลดหมอกควันไฟป่า PM 2.5 สร้างป่า สร้างรายได้ ให้ถาวรและมั่นคง
21 ผู้เข้าชม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ส่งมอบคืนเครื่องอัดก้อนฟางข้าวให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สืบเนื่องจากวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าว เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ (Fresh Air & Green Forest) เพื่อเป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองตึงเหนือ บ้านเมืองทอง และบ้านสารภี มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าว จำนวน 11 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวน 29 ไร่ ได้ฟางข้าวอัดก้อนจำนวน 2,190 ก้อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 43,800 กิโลกรัมในการนี้ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) จึงขอขอบคุณศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าวเพื่อใช้ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งต่อไป
16 ผู้เข้าชม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนกากน้ำตาล ปริมาณ 30 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการผลิตอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ได้รวมกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 5 ราย สามารถใช้ซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์หมักเพื่อให้ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด และลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ สามารถใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผา สำหรับความคืบหน้าการทำสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด ทางแอดมินจะรายงานอีกครั้ง
59 ผู้เข้าชม

บทความ

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จรดจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรดจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จรดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก จรดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 2,811,399 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.75 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
99 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2564-03-11
สาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล คือไฟป่าซึ่งให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่า และระบบนิเวศป่าไม้ นอกจากการเกิดไฟป่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามมา
569 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-07-20
Annexure 1: STATEMENT OF WORK (“Proposal”) Title: The survey of C.A.R.I.N.G intervention for Burn Free Project for Climate Change Mitigation in Thailand 1 Objectives 1.1 To conduct a science-based survey related to C.A.R.I.N.G intervention in burn free project 1.2 To compare the impact of a health-related banner on the number of sign-ups to the burn-free movement with the impact of a money-related banner on sign-ups. (The impact is referring to reduce the behavior of burning agricultural residue among the rice farmers and their communities) 2 Targets 2.1 Locations 2.1.1 9 provinces (Phitsanulok, Chiangrai, Phicit, Phrae, Phayao, Mae Hong Sorn, Chiangmai, Nan and Lumphun) of Northern region in Thailand 2.1.2 23 villages in those 9 provinces (Please see the names of villages in Annexure 4) 2.2 Target Groups 2.2.1 Members of rice farmers groups in the Northern region of Thailand 2.2.2 Community members in those 23 villages 3 Key elements of the survey 3.1 The guideline and questionnaire is prepared by INFLUENCE AT WORK UK (IAWUK) 3.2 The three conditions for this intervention are: (i). Poor condition: those who are exposed to the banner with the ‘poor’ message (ii). Healthy condition: those who are exposed to the banner with the ‘healthy’ message (iii) Control condition: those who are not exposed to a banner 3.3 The Foundation for Agricultural and Environmental Conservation (Thailand) will have the burn-free training for rice farmers along with the survey of C.A.R.I.N.G intervention 4 Timeline of the survey 4.1 The 1st survey will be conducted from January to February 2020 4.1.1 the data input, the financial and activity report should be submitted on or before 31 March 2020 4.2 The 2nd survey will be conducted from mid- April to May 2020 4.2.1 the 2nd survey must be conducted at least 3 months after the 1st survey 4.2.2 the data input, the activity and financial report should be submitted on or before 30 June 2020 5 Rules have to be followed:  The survey of each village must be finished before the date of the farmer training in that village out of 23 villages. The schedule of the two surveys is attached in annexure 1A  The allocation of the three proposed conditions of banners (refer to annexure 4 – Burn-free sample size).  The target groups for the 1st survey and the 2nd survey should be the same.  Any change should inform the Grantor in advance, and get the written approval. 6 Data Collection & Data Input 6.1 The method , the guidelines and the questionnaires are referring to Annexure 3a – 3i 6.2 The sample size of the survey (refer to Annexure 4) 6 6.3 To commit the data input into the google doc or SPSS and send it to Grantor and IAWUK 6.4 The final comprehensive or summary and financial report should be submitted at the end of the grant term 6.5 Data analyze will be conducted by IAWUK 6.6 All the interviewees (community group) will be given a No Burn T-shirt as a gift
413 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์