ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

7 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จัดการประชุมคณะกรรมการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานมูลนิธิ เพื่อชี้แจงตามวาระ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 4 เดือน (ตุลาคม 62 - มกราคม 63) ให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และชี้แจงประเด็นพิจารณาเพื่อขอมติที่ประชุมในส่วนของวาระพิจารณา รวมถึงร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิในระยะต่อไป


 64
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์