• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา

6-7 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา แก่กลุ่ม ลุงพงษ์ออแกนิคฟาร์ม อำเภอสันป่าตอง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังธารทอง อำเภอดอยหล่อ , กลุ่มสุภาฟาร์มผึ่ง อำเภอแม่ริม , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมภูพืช อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 827
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์