กล้าไม้ลดหมอกควัน

กล้าไม้ลดหมอกควัน

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) อำเภอแม่ลาน้อย (นายศรีเงิน สนวิเศษณ์) นำตัวแทนชาวบ้านห้วยตึง และหย่อมบ้านวาสุคี หมู่ที่ 4 ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน พร้อมรถกะบะ 4 คัน เดินทางไปรับกล้ากาแฟ และกล้าพันธ์ุกล้าไม้ต่างๆ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) โดยทางมูลนิธิฯ สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 5,600 บาท เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือก
ลดหมอกควันไฟป่า PM 2.5 สร้างป่า สร้างรายได้ ให้ถาวรและมั่นคง
จำนวนกล้าไม้ที่ได้รับทั้งหมดรวม 6,816 กล้า ได้แก่
- กล้ากาแฟ 6,356 ต้น
- กล้ามะแขว่น 300 ต้น
- กล้าต้นศุภโชค 50 ต้น
- กล้ามะละกอ 50 ต้น
- กล้าก่อ 50 ต้น
- กล้าไผ่หวาน 10 ต้น

และในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ร่วมกับตัวแทนชุมชนแจกกล้า ที่ได้รับจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ให้เกษตรกร 24 ราย รายละ 284 กล้า พร้อมติดตามการปลูกกล้ากาแฟในอนาคต
ในฐานะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ขอขอบคุณเกษตรอำเภอแม่ลาน้อยที่ให้การสนับสนุนประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับบริจาคกล้าไม้พันธ์ุต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรที่สูง ลดการเผา สร้างป่า สร้างรายได้ ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ENG

 897
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์