ปลูกหญ้าแพงโกล่า อาหารสัตว์ทดแทน

ปลูกหญ้าแพงโกล่า อาหารสัตว์ทดแทน

โครงการปลูกหญ้าแพงโกล่า อาหารสัตว์ทดแทน
เพื่อเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกร
เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการเลี้ยงโคในพื้นที่เกษตรตำบลก้อ จำนวน 2,572 ตัว พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่โคที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ในฤดูฝน และเลี้ยงปล่อยในพื้นที่การเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ และลดการปล่อยเข้าป่าอันเป็นสาเหตุการเผาป่า เกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการบริหารจัดการพื้นที่โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกล่าทดแทน เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ ดังนั้นการนำหญ้าแพงโกล่ามาปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางอาหารให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหญ้าแพงโกล่าในการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือขาดแคลนอาหารเลี้ยง โค-กระบือ ทั้งใน และนอกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดหาท่อนพันธุ์แจกให้กับกลุ่มเกษตรทำปศุสัตว์ดำเนินการปลูกเพาะพันธุ์หญ้าแพงโกล่ากระจายครบทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรรับท่อนพันธุ์ไปขยายแล้ว ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มต้นแบบในการนำท่อนพันธุ์ขยายต่อให้แก่เกษตรกรได้กระจายการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้เป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลก้อ

 3380
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์