ปลูกหญ้ารูซี่ อาหารสัตว์ทดแทน

ปลูกหญ้ารูซี่ อาหารสัตว์ทดแทน

โครงการปลูกหญ้ารูซี่ อาหารสัตว์ทดแทน เพื่อเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกร
เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการเลี้ยงโคในพื้นที่การเกษตร จำนวน 468 ตัว พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่โค-กระบือ ที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ในฤดูฝน และเลี้ยงปล่อยในพื้นที่การเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ และลดการปล่อยเข้าป่าอันเป็นสาเหตุการเผาป่า เกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค-กระบือ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทน เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ ดังนั้นการนำหญ้ารูซี่มาปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางอาหารให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหญ้ารูซี่ ในการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือขาดแคลนอาหารเลี้ยงโค-กระบือ ทั้งใน และนอกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
หลังจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จำนวน 86 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับโค-กระบือ พื้นที่ 43 ไร่ ซึ่งในตอนนี้เกษตรกรเริ่มดำเนินการปลูกหญ้ารูซี่ ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรแล้ว จำนวน 16 ไร่ สำหรับความก้าวหน้าของโครงการทางแอดมินจะอัพเดทความก้าวหน้าในครั้งต่อไป 2200
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์