ข้อควรรู้ในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์

ข้อควรรู้ในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ควรรู้อะไรบ้าง
เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ดีนั้นจะต้องเป็นพันธุ์แท้ให้พันธุ์พืชที่ตรงตามพันธุ์ มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี ปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของแหล่งปลูก ประเภทของเมล็ดพันธุ์นั้นอาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ เมล็ดพันธุ์คัด ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ผสมพันธุ์และคัดพันธุ์ โดยมีการจดข้อมูลรายละเอียดอย่างครบถ้วนเป็นระบบและได้เมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมลักษณะเด่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนเมล็ดพันธุ์หลักนั้น คือ เมล็ดพันธุ์รุ่นแรกของเมล็ดพันธุ์คัด ซึ่งเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 ประเภทนี้จะผลิตโดยนักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช เมื่อได้เมล็ดพันธุ์หลักแล้ว นักวิจัยจะนำมาขยายพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์จำนวนมาก แจกจ่ายและขายให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปผลิตพืชผลต่อไปภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเราเรียกกันว่าเมล็ดพันธุ์ขยาย และที่เราๆ ส่วนใหญ่ใช้ในแปลงกันจริงๆ ก็คือเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ที่ขยายมาจาก เมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย ที่ดำรงลักษณะดีตามสายพันธุ์ ซึ่งเพื่อน ๆ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์ในแปลงของเราเอง

ในปัจจุบันเมล็ดพันธุ์มีจำหน่ายในตลาดเป็นจำนวนมาก คุณภาพก็แตกต่างกันไป ฉะนั้นเกษตรกรควรทราบถึงวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าที่มีการควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ที่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งหมายเลข พ.พ.ของเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยสังเกตเมล็ดพันธุ์ที่ขาย หรือจำหน่ายต้องมีฉลาด ขนาดที่เหมาะสมกับภาชนะบรรจุ ปิดหรือพิมพ์ไว้ที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด ฉลาดดังกล่าวจะต้องมีข้อความภาษาไทย ดังนี้
 1. ชื่อพืช/ชื่อพันธุ์
 2. ระบุหมายเลข พ.พ./ปีพ.ศ. ที่ได้รับตามแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่อนุญาต
 3. เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ร้อยละ
 4. อัตราความงอกร้อยละ
 5. วัน / เดือน / ปี ทอดสอบ
 6. สิ้นอายุใช้ทำพันธุ์
 7. รวบรวม/นำเข้า
 8. หมวดหมายเลข
 9. ผู้รวบรวมพันธุ์/ผู้นำเข้า
 10. แหล่งรวบรวม
 11. คำเตือน

ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่ดี
 1. สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง กรวด ทราย เศษผัก หรือเมล็ดพืชอื่น
 2. ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่นตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพู เมื่อนำมาปลูกผลก็เป็นสีเขียวอมชมพู ตรงตามพันธุ์เดิม
 3. ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจมีโรคหรือแมลงติดมากับเมล็ด เมื่อนำไปเพาะเชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและแมลงมาแล้ว
 4. มาจากตระกูลที่ดี หมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่มาจากตระกูลที่มีผลดกดี มีขนาดและรูปร่างดี มีสี มีน้ำหนัก และรสดี
 5. มีความสามารถในการงอกสูง หมายถึงเมล็ดที่มีความสามารถใน การงอกเจริญเติบโต มีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญเติบโตได้
 6. ทนทานต่อโรคและแมลงขอบคุณข้อมูลจาก
ชาตรี บุญนาค 2555 : ข่าวส่งเสริมการเกษตร : สำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี
www.thaikasetsart.com : การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก
www.pangpond.com : การเพาะเมล็ด

เรียบเรียงโดย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร : 7 กันยายน 2565
 340
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์