การจัดนิทรรศการของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

การจัดนิทรรศการของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

1-12 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้มีนิทรรศการและนวัตกรรมทางการเกษตรจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งทางมูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย บูธของทางมูลินิธิฯ ได้นำเสนอโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์การหยุดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย

มูลนิธิฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตราเกษตรกรยั่งยืน ปุ๋ยที่มีส่วนช่วยย่อยอินทรียวัตถุในนา ลดมลพิษ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากโครงการของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการลดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อน มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรได้พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ 100% และได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผู้ที่สนใจปุ๋ยรักษ์โลกนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ธาตุอาหารพืช ตราเกษตรกรยั่งยืน (คลิก) 

 210
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์