โครงการ No Burn Marketing

โครงการ No Burn Marketing

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ผ่านโครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ "อุ๊ยคำช้อปปิ้ง" www.ouikum.com โดยความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย

 1677
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์