• หน้าแรก

  • โครงการของเรา

  • การวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

  • หน้าแรก

  • โครงการของเรา

  • การวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ

ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน
นางสาวยุวดี สุโพธิ์ใหม่
อ.อุทิศ สมบัติ
อ.ปิยราช สมบัติ

มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เรนโบว์ฟาร์ม 253/2 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร 66-53-465545
e:mail ogf_net@hotmail.com


การวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การลดการเผาในพื้นที่วิจัยให้ได้มากที่สุดและอย่างยั่งยืนที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ ไร่ นา สวน ในแนวทางที่ลดการเผา และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการไฟป่า แบบมีส่วนร่วม และเพื่อจัดทำหมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต้นแบบ โดยกระบวนการวิจัยได้ออกแบบการวิจัยให้มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม PRA, AIC และการวาดภาพอนาคตร่วมกัน Senario เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการบริหารจัดการหมอกควันในพื้นที่สูงเพื่อขยายผลไปพื้นที่อื่นๆต่อไป และเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้น


>>> รายงานฉบับเต็ม คลิก <<<
 1606
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์