โครงการของเรา

โครงการของเรา

9 รายการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ผ่านโครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ "อุ๊ยคำช้อปปิ้ง" www.ouikum.com โดยความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย
1577 ผู้เข้าชม
กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
6057 ผู้เข้าชม
การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการจัดการหมอกควันและการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การลดการเผาในพื้นที่วิจัยให้ได้มากที่สุดและอย่างยั่งยืนที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ ไร่ นา สวน ในแนวทางที่ลดการเผา และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการไฟป่า แบบมีส่วนร่วม และเพื่อจัดทำหมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต้นแบบ โดยกระบวนการวิจัยได้ออกแบบการวิจัยให้มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม PRA, AIC และการวาดภาพอนาคตร่วมกัน Senario เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการบริหารจัดการหมอกควันในพื้นที่สูงเพื่อขยายผลไปพื้นที่อื่นๆต่อไป และเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้น
1573 ผู้เข้าชม
12274 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์