ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

198 รายการ
4 มีนาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มชาวนาหยุดเผา ซึ่งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านต้นขาม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
317 ผู้เข้าชม
28 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมห้ามเผา 60 วัน อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
379 ผู้เข้าชม
25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
334 ผู้เข้าชม
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ประจำพื้นที่อำเภอวังเหนือ นาย จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาชิกกลุ่มลดการเผาอำเภอวังเหนือ ได้ทำการอัดก้อนซังข้าวโพด ณ บ้านเมืองตึงเหนือ และบ้านเมืองทอง วังเหนือ ลำปาง เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ และเพื่อทำอาหารสัตว์หมักต่อไป
363 ผู้เข้าชม
วันที่ 26 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ระยะทางประมาณ 3,500 เมตร โดยวัตถุประสงค์ของการทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันการลุกลามของการเกิดไฟป่า ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ (Black Carbon) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
289 ผู้เข้าชม
วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดฟางก้อนจำนวน 50 ก้อน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว โดยสนับสนุนให้กับเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว บ้านเมืองทองหมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากฟางข้าวในวันที่ 16 มีนาคม 2564 lที่ผ่านมา และได้รวมกลุ่มจัดทำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าวตั้งแต่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถใช้ฟางข้าวที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เสริมสามารถใช้ประโยชน์จากฟางข้าวได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผาบนพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ (Black Carbon) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
399 ผู้เข้าชม
41215 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์