ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

198 รายการ
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bateria: PSB) มักพบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
839 ผู้เข้าชม
เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ดีนั้นจะต้องเป็นพันธุ์แท้ให้พันธุ์พืชที่ตรงตามพันธุ์ มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี ปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของแหล่งปลูก
339 ผู้เข้าชม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์ นำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา สามารถสร้างเส้นใยและผลิตสปอร์จำนวนมากรวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียวเข้ม
247 ผู้เข้าชม
17 มีนาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มชาวนาหยุดเผา จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
362 ผู้เข้าชม
9 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์ทำแนวกันไฟ แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลการประกวดจาก “โครงการประกวดหมู่บ้านลดการเผา” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิฯ อันดับที่สาม คือ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
437 ผู้เข้าชม
7 มีนาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มชาวนาหยุดเผา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
468 ผู้เข้าชม
40109 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์