ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

195 รายการ
1-12 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137 ผู้เข้าชม
การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปลงในพื้นที่เดียวกัน จัดลำดับ หมุนเวียนกันไปอย่างมีระเบียบ การปลูกพืชหมุนเวียนเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำไปด้วย จึงต้องคำนึงถึงชนิดพืช พันธุ์ และเวลาการเพาะปลูกที่เหมาะสมด้วย
199 ผู้เข้าชม
ต้นข้าวเป็นโรคได้ทั้งระยะกล้า แตกกอ ตั้งท้อง อาการของต้นข้าวที่เป็นโรคสังเกตได้ง่าย ข้าวที่เป็นโรคจะออกรวงล่าช้าและให้รวงไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ ผลผลิตลดลง และข้าวพันธุ์อ่อนแอที่เป็นโรคในระยะกล้า ต้นข้าวอาจตายและไม่ได้ผลผลิตเลย
170 ผู้เข้าชม
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bateria: PSB) มักพบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
489 ผู้เข้าชม
เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ดีนั้นจะต้องเป็นพันธุ์แท้ให้พันธุ์พืชที่ตรงตามพันธุ์ มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี ปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของแหล่งปลูก
151 ผู้เข้าชม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์ นำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา สามารถสร้างเส้นใยและผลิตสปอร์จำนวนมากรวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียวเข้ม
184 ผู้เข้าชม
36111 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์