ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

198 รายการ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ส่งมอบคืนเครื่องอัดก้อนฟางข้าวให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สืบเนื่องจากวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าว เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ (Fresh Air & Green Forest) เพื่อเป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองตึงเหนือ บ้านเมืองทอง และบ้านสารภี มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าว จำนวน 11 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวน 29 ไร่ ได้ฟางข้าวอัดก้อนจำนวน 2,190 ก้อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 43,800 กิโลกรัมในการนี้ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) จึงขอขอบคุณศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าวเพื่อใช้ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งต่อไป
962 ผู้เข้าชม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนกากน้ำตาล ปริมาณ 30 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการผลิตอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ได้รวมกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 5 ราย สามารถใช้ซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์หมักเพื่อให้ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด และลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ สามารถใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผา สำหรับความคืบหน้าการทำสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด ทางแอดมินจะรายงานอีกครั้ง
496 ผู้เข้าชม
วันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ทีมนักส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวกันไฟ และทำฝายดักตะกอนซึ่งแบ่งเป็น 3 พื้นที่คือวันที่ 23 มีนาคม ทำที่ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปางวันที่ 24 มีนาคม ทำที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูนวันที่ 27 มีนาคม 2564 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนโดยมีชาวบ้าน้ข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่าและทางมูลนิธิเกษตรรักสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้มอบเครื่องเป่าลม ไม้กวาด กล่องพยาบาล และหน้ากากผ้า ให้กับชุมชนนั้นๆ เพื่อใช้ในการทำแนวกันไฟในครั้งนี้ และครั้งต่อๆไป
477 ผู้เข้าชม
วันที่ 16 มีนาคม 2564 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)  จัดกิจกรรมอบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำปุ๋ยหมักจากซังและเปลือกข้าวโพดพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยท่านวิทยากร นายพงศกร ห้องพ่วง เกษตรตำบล ตำบลวังทอง และเรื่อง การทำอาหารหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ณ เทศบาลอาคารเอนกประสง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี้กว่า 50 คน
535 ผู้เข้าชม
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)ขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสา ร่วมเป็นอาสาสมัครทำแนวกันไฟ และขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟภายใต้โครงการ จิตอาสา สู้ไฟป่า เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ในพื้นที่สูงเขตจังหวัดภาคเหนือ
688 ผู้เข้าชม
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ทีมนักส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับชุมชนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ทั้งนี้ หากพบเห็นไฟป่า ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
939 ผู้เข้าชม
39022 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์