ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

198 รายการ
โครงการปลูกหญ้ารูซี่ อาหารสัตว์ทดแทน เพื่อเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรเนื่องด้วยพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการเลี้ยงโคในพื้นที่การเกษตร จำนวน 468 ตัว พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่โค-กระบือ ที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ในฤดูฝน และเลี้ยงปล่อยในพื้นที่การเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ และลดการปล่อยเข้าป่าอันเป็นสาเหตุการเผาป่า เกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค-กระบือ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทน เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ ดังนั้นการนำหญ้ารูซี่มาปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางอาหารให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหญ้ารูซี่ ในการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือขาดแคลนอาหารเลี้ยงโค-กระบือ ทั้งใน และนอกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
2078 ผู้เข้าชม
โครงการปลูกหญ้าแพงโกล่า อาหารสัตว์ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรเนื่องด้วยพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการเลี้ยงโคในพื้นที่เกษตรตำบลก้อ จำนวน 2,572 ตัว พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่โคที่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ในฤดูฝน และเลี้ยงปล่อยในพื้นที่การเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ และลดการปล่อยเข้าป่าอันเป็นสาเหตุการเผาป่า เกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการบริหารจัดการพื้นที่โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกล่าทดแทน เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ ดังนั้นการนำหญ้าแพงโกล่ามาปลูกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางอาหารให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหญ้าแพงโกล่าในการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือขาดแคลนอาหารเลี้ยง โค-กระบือ ทั้งใน และนอกพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดหาท่อนพันธุ์แจกให้กับกลุ่มเกษตรทำปศุสัตว์ดำเนินการปลูกเพาะพันธุ์หญ้าแพงโกล่ากระจายครบทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรรับท่อนพันธุ์ไปขยายแล้ว ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มต้นแบบในการนำท่อนพันธุ์ขยายต่อให้แก่เกษตรกรได้กระจายการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้เป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ตำบลก้อ
3380 ผู้เข้าชม
วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนผู้นำชุมชน และชาวบ้านกลุ่มเลี้ยงโค ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 ราย เดินทางไปรับเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จำนวน 86 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทน พื้นที่ 43 ไร่ เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในการนี้มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ดังกล่าว โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป
1256 ผู้เข้าชม
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนชาวบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 6 ราย เดินทางไปรับกล้าพันธ์ุไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 2,800 บาท เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกไม้ผล และไม้ป่าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างป่าถาวร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความชุมชื้น ลดพื้นที่การเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร จำนวนกล้าพันธุ์ไม้ที่ได้รับทั้งหมดรวม 3,135 กล้า
1098 ผู้เข้าชม
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการประสานงานขอให้เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อนำรายชื่อดังกล่าวขอสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ในการขอท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย
788 ผู้เข้าชม
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) อำเภอแม่ลาน้อย (นายศรีเงิน สนวิเศษณ์) นำตัวแทนชาวบ้านห้วยตึง และหย่อมบ้านวาสุคี หมู่ที่ 4 ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน พร้อมรถกะบะ 4 คัน เดินทางไปรับกล้ากาแฟ และกล้าพันธ์ุกล้าไม้ต่างๆ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) โดยทางมูลนิธิฯ สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 5,600 บาท เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือก ลดหมอกควันไฟป่า PM 2.5 สร้างป่า สร้างรายได้ ให้ถาวรและมั่นคง
567 ผู้เข้าชม
40107 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์