ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

190 รายการ
วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนผู้นำชุมชน และชาวบ้านกลุ่มเลี้ยงโค ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 ราย เดินทางไปรับเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จำนวน 86 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโค ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ทดแทน พื้นที่ 43 ไร่ เพื่อสร้างแหล่งอาหารในการทำปศุสัตว์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในการนี้มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ดังกล่าว โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป
860 ผู้เข้าชม
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนชาวบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 6 ราย เดินทางไปรับกล้าพันธ์ุไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 2,800 บาท เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกไม้ผล และไม้ป่าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างป่าถาวร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความชุมชื้น ลดพื้นที่การเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร จำนวนกล้าพันธุ์ไม้ที่ได้รับทั้งหมดรวม 3,135 กล้า
776 ผู้เข้าชม
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการประสานงานขอให้เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อนำรายชื่อดังกล่าวขอสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ในการขอท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย
440 ผู้เข้าชม
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) อำเภอแม่ลาน้อย (นายศรีเงิน สนวิเศษณ์) นำตัวแทนชาวบ้านห้วยตึง และหย่อมบ้านวาสุคี หมู่ที่ 4 ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน พร้อมรถกะบะ 4 คัน เดินทางไปรับกล้ากาแฟ และกล้าพันธ์ุกล้าไม้ต่างๆ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) โดยทางมูลนิธิฯ สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 5,600 บาท เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือก ลดหมอกควันไฟป่า PM 2.5 สร้างป่า สร้างรายได้ ให้ถาวรและมั่นคง
369 ผู้เข้าชม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ส่งมอบคืนเครื่องอัดก้อนฟางข้าวให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สืบเนื่องจากวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าว เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ (Fresh Air & Green Forest) เพื่อเป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองตึงเหนือ บ้านเมืองทอง และบ้านสารภี มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าว จำนวน 11 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวน 29 ไร่ ได้ฟางข้าวอัดก้อนจำนวน 2,190 ก้อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 43,800 กิโลกรัมในการนี้ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) จึงขอขอบคุณศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัดก้อนฟางข้าวเพื่อใช้ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งต่อไป
635 ผู้เข้าชม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนกากน้ำตาล ปริมาณ 30 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการผลิตอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ได้รวมกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 5 ราย สามารถใช้ซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์หมักเพื่อให้ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด และลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ สามารถใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผา สำหรับความคืบหน้าการทำสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด ทางแอดมินจะรายงานอีกครั้ง
351 ผู้เข้าชม
31275 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์